KUNDTJÄNST: 0381-502 50  |  JOURTELEFON: 0705-43 94 99

Allmänna leveransvillkor

YDRE-GRINDEN AB

          ALLMÄNNA  LEVERANSBESTÄMMELSER  00.10.01.

ALLMÄNT

1 Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller såvida ej säljaren och köpare skriftligen överenskommit om annat.

2 Utfästelser vid sidan av skriftlig offert eller skriftlig orderbekräftelse är bindande för säljaren endast om de skriftligen bekräftas av säljaren. Har säljaren genom särskild skriftlig utfästelse jämväl åtagit sig montering eller annan arbetsprestation avseende godset hos köparen skall gälla även vad sägs beträffande montage.

3 Av säljaren lämnda offerter eller prislistor skall anses som uppfordran att avge anbud. Bindande avtal kommer till stånd genom säljarens skriftliga orderbekräftelse och i övrigt enligt nedan angivna villkor. För avtalet gäller svensk rätt till alla delar.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

4 Alla ritningar och andra tekniska handlingar som säljaren överlämnat till köparen förblir säljarens egendom. Ritningar och andra tekniska handlingar får inte utan säljarens medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger. prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga och lämnas utan förbindelse. Säljaren ansvarar således inte för innehållet i sådant material.

ANSVAR

Säljaren har rätt att utföra sådan ändringar i levererat gods som säljaren kan anse nödvändiga.

Säljaren fritages från varje risk varan kan vara underkastad sedan den omhändertagits av självständig fraktförare. Från och med det att godset omhändertagits av självständig fraktförare övergår faran för godset på köparen. Faran för godset övergår senast då godset avlämnats hos köparen.

PRIS

8 Alla priser avser oförpackat gods. Till angivet pris kommer lagstadgad mervädeskatt, frakt och emballage. Förändringar i valuta-kurser, tullar varuskatter, acciser eller andra indirekta skatter, frakter, försäkringspremier, avgifter eller i råvarupriser, som för säljaren medför ökade kostnader för leveransens fullföljande och som icke kunnat av säljaren beaktas, berättigar säljaren att höja avtalat pris i motsvarande mån. Senarelägger köparen avtalad leveransdag skall angivet pris regleras till det pris som gäller vid leveransdagen.

BETALNING

9 Om ej annat överenskommit i avtalet erläggs betalningen senast 20 dagar efter varje delleverans om montering ingår erlägges betalning separat för levererad vara och separat för montering.

10 För betalning efter förfallodagen löper dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad varmed betalning försenas.

SÄKERHET

11 Säljaren äger såsom villkor för leverans eller montage begära att köparen till säljaren överlämnar av säljaren godtagbar säkerhet till fullgörande av köparens åtagande. Försämras överlämnad säkerhet så att den inte längre har åsyftat värde skall köparen utan dröjsmål överlämna sådan fyllnadssäkerhet som säljaren kan godta. Överlämnas inte begärd säkerhet respektive begärd fyllnadssäkerhet äger säljaren rätt att annullera avtalet. Annuleras avtalet på grund av att köparen underlåter att ställa avtalsenlig säkerhet skall köparen ersätta säljaren såväl för nedlagda kostnader som för den handelsvinst säljren skulle ha erhållit om köpet fullföljts.

ÄGANDERÄTT

12 Det levererade godset förblir säljarens egendom till dess detsamma blivit till fullo betalt. Från det att varan övergått på köparen och till dess att äganderätt till fullo övergått på köparen skall köparen hålla det levererade godset försäkrat mot brand, stöld och vådaförstörelse. Säljaren har rätt att, om ej köparen tecknar försäkring på köparens bekostnad teckna sådan försäkring, intill dess att ägande rätten till fullo övergått på köparen åtar sig denne att väl vårda levererat gods, att ej frånhända sig dispositionsrätten och att omedelbart underrätta säljaren vid utmätning eller annan åtgärd som kan inverka på säljarens rätt.

LEVERANSTID

13 Om icke annat överenskommits skall angiven leveranstid anses löpa från den dag säljaren godkänt ordern, samt skall som leveransdag anses dagen för avsändandet från säljaren eller om köparen anmält förhinder att mottaga varan, den dag denna av säljaren anmälts vara färdig för avsändande. Om köparen genom tillägg till eller ändring i beställning eller på annat sätt ändrat förutsättningarna för avtalad leveranstid eller om omständighet som avses i punkt 34, äger säljaren förlänga leveranstiden i den utsträckning som med hänsyn till omständigheterna är skälig.

14 Om köparen avser successiva leveranser, skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning: dock må i händelse någon av leveranserna i följd av ovan angivet hinder måste uppskjutas, efterföljande leveranser jämväl i samma mån kunna uppskjutas.

15 Om köparen annullerar/avbeställer beställt gods har säljaren rätt såväl till ersättning för nedlagda kostnader som till ersättning för den handelsvinst säljaren skulle ha erhållit om köpet fullföljts.

16 Köparen är berättigad till skadestånd av försenad leverans, endast om särskild skriftlig överenskommelse härom träffats. Köparen är berättigad att häva avtalet om leveransen på grund av omständighet hänförlig till säljaren försenats i mer än sex månader. Hävning skall ske skriftligen för att få göras gällande.

17 Säljaren åtar sig att i enlighet med vad som anges nedan, vid fall av fel eller bristfällighet i konstruktion, material eller tillverk-ning i levererad utrustning, tillhandahålla utbytesdelar. Där icke annat angives, 12 månader från leveransdagen. Alla delar som går sönder på grund av material- eller konstruktionnsfel under denna tid, ersättes gratis, men ej fraktfritt. De obrukbara delarna skall insändas till oss för undersökning. Delar som blivit obrukbara på grund av ovarsamhet eller bristande skötsel, ersättes icke gratis. Garantin omfattar ej arbetskostnader för byte av delar. Garantin omfattar ej heller ansvarighet för något slag av direkt eller indirekt skada på vare sig person eller egendom, för stillestånd eller driftsavbrott.

GARANTINS GILTIGHETSTID

18 Säljarens ansvar under garantin avser endast sådana fel eller brister som köparen upptäckt eller bort upptäcka inom ett år från det att godset levererats. Levereras godset senare än vad som avtalats och är detta beroende på omständighet hänförlig till köparen skall garantitiden räknas från den dag säljaren förklarat sig beredd att leverera godset.

19 Garantin omfattar inga skador eller rostangrepp på inredningar som orsakats av galvaniska strömmar p.g.a. att inredningen anslutits till spänningsutjämnande system (SUS och DUS). 

20 Beträffande delar som utbytts i enlighet med säljarens ettåriga garantiåtagande löper en ny garantitid på ett år. Genom utbyte kan dock det ettåriga delen av garantiåtagandet inte sträckas ut till tid efter två år från det att säljarens ansvar för den ursprungliga leveransen inträdde.

INNEBÖRDEN AV UTBYTESÅTAGANDE

21 Säljarens åtagande innebär att han åtar sig att, sedan fel eller brist under garantin konstaterats, på det försäljningsställe som är beläget närmast köparen, tillhanda utbytesdelar. Felkatiga delar skall, i samband med utbyte sker, om säljaren så önskar, tillställas säljaren. Samtliga transporter till och från säljarens försäljningsställe, som är förenade med utbyte av felaktiga eller britsfälliga delar, skall bekostas av köparen. Köparen står faran för sådana transporter. Demontering av felaktiga delar och montering av utbytesdelar utförs av köparen och på dess bekostnad.

KRAV PÅ AKTSAMHET HOS KÖPAREN

22 Säljarens åtaganden under garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen används för avsett bruk under sedvanliga arbetsförhållanden. att den levererade utrustningen i alla avseenden får en aktsam behandling hos köparen, att utrustningen inte utsätts för omild behandling såsom t.ex. frätande eller på annat sätt starka kemiska substanser eller för slag eller stötar, samt att inte fel eller brist uppstår på grund av oriktig montering, bristfälligt underhåll, reparationer som utförs av annan än säljaren eller av att köparen ändrat konstruktionen utan att säljaren lämnat skriftligt godkännande därtill.

BEGRÄNSNING AV FELANSVARET

23 Under förutsättning att säljaren fullgör sina skyldigheter enligt garantiåtagandet har köparen inte rätt att göra några påföljder på grund av fel eller brist i den levererade utrustningen gällande mot säljaren. Säljaren är inte i något fall skyldig att ersätta köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst, skada på djur, andra följdskador eller annan indirekt skada. 

24 Underlåter säljaren att fullgöra sina åtaganden enligt det ettåriga garantiåtagandet har köparen inte rätt till skadestånd. Däremot har köparen, om underlåtelsen är av väsentlig beskaffenhet och den har varat i mer än sex månader, rätt att häva avtalet. Hävningsrätten är dock begränsad till den del av levereansen som till följd av säljarens underlåtelse inte är i brukbart skick.

25 Utbytesåtagandet är begränsat till att avse utbyte av delar med ett sammanlagt värde uppgående till högst samma belopp som köpeskillingen för den ursprungliga leveransen. Vid tillämpning av denna punkt skall priserna på utbytesdelarna bestämmas till säljaren vid utbytestillfället tillämpade priser gentemot oberoende tredje man. Om något sådant pris inte kan fastställas, skall priset bestämmas efter en skälighetsuppskattning av den utbytta delens värde i förhållande till närmast större enhet som har ett sådant pris som anges ovan. 

26 Säljaren felansvar gäller inte i den mån köparen kan få ersätttning för fel eller brister i utrustningen på grund av försäkring.

REKLAMATIONSPLIKT

27 Köparen är skyldig att omgående, eller i vart fall inom åtta dagar från det att fel eller brist i utrustningen upptäcks, reklamera till säljaren. Omedelbart efter leverans av godset åligger det köparen att omgående noggrant kontrollera det mottagna godset. Vad som föreskrivs ovan om skyldighet att reklamera gäller för sådana fel eller brister som upptäckts eller bort upptäcktas vid mottagningskontrollen.

28 Reklamation skall vara skriftlig och tillställas säljaren under dennes vanliga adress. Den skall innehålla en specificerad redogörelse för de fel och brister enligt köparens uppfattning vidlåter utrustningen och när felen eller bristerna uppstod. I reklamation skall också anges vilka delar som köparen vill ha utbytta.

29 Reklamererar inte köparen i rätt tid är rätten att göra anspråk under garantin gällande förfallen.

MONTAGE

30 Om avtalet föreskriver att säljaren skall montera gods åligger det köparen att på egen bekostnad iordningsställa den för utrustningen avsedda lokalen i enlighet med av säljaren lämnad anvisning samt att därjämte tillhandahålla säljaren erforderlig hjälp med intransport av levererat gods till önskad plats. Innan montering kan påbörjas skall lokalen vara försedd med värme och belysning samt nödvändiga eluttag för anslutning av elverktyg för monteringens fullgörande.

31 Köparen skall svara för snöröjning av och kring arbetsplatsen, tillhandahåller farbar väg till och omkring arbetsplatsen och mottaga, lossa och skyddstäcka det av säljaren levererade godset.

32 Montagearbete utförs under säljarens normala arbetstid.

33 Allt gjutarbete, el- och VVS-arbete som är nödvändigt för driften av levererat gods ligger utanför säljarens åtaganden om ej annat skriftligen överenskommits.

FORCE MAJEURE

34 Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund. Därest de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisitation, beslag valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transport-medel, allmänna varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkning i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt.

35 Det åligger part, som önskar åberopa sådana omständighet, som avses i punkt 33, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.

36 Hävning skall ske skriftligen.

TVIST

37 Tvister rörande giltigheten, tillämpningen, tolkningen och därur här flytande rättsföhållande skall inte dragas inför domstols prövning utan avgöras av skiljenämd enligt svensk lag om skiljemän.

38 Oaktat vad som stadgas i p 36 ovan skall säljaren ha rätt att vända sig till allmän domstol för att anhängigöra talan angående, ostridiga förfallna belopp.

Säljsupport, hästsortiment

Kontakta vår säljsupport

- Vårt säljteam svarar på frågor och hjälper dig att beställa rätt.

Vi är måna om att det ska bli rätt när du beställer från oss på Ydre-Grinden. Därför är du mer än välkommen att kontakta vår säljsupport om du har frågor eller funderingar.  Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla våra produkter och vi kan därför ge dig många och värdefulla tips!

0381-502 50

Till våra säljare

Nyhetsbrev

Prenummerera på vårt nyhetsbrev och få intressanta nyheter direkt i din inkorg.