KUNDTJÄNST: 0381-502 50  |  JOURTELEFON: 0705-43 94 99

Allmänna leveransvillkor

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 2019 – YDRE-GRINDEN AB


ALLMÄNT
1 För avtal om köp av varor som ska levereras av Ydre-Grinden har parterna överenskommit att, förutom i de delar som uttryckligen angivits i skriftligen bekräftad beställning, tillämpa Lantbruk 16 med de förändringar som framgår av dessa Allmänna Villkor till den del annat inte överenskommits skriftligen mellan parterna. Innebär parternas avtal att Ydre-Grinden också skall utföra eller ansvara för montering av varorna tillämpas, förutom Lantbruk 16, även Bilaga till Lantbruk 16, med de förändringar som framgår av dessa Allmänna Villkor till den del annat inte överenskommits skriftligen mellan parterna.

2 Ändringar eller tillägg till avtalet, skriftlig offert eller skriftlig orderbekräftelse, eller dessa Allmänna Villkor ska vara skriftligen bekräftade av köpare och Ydre-Grinden för att gälla mellan parterna.

3 Ydre-Grinden har rätt att utföra sedvanlig kreditprövning innan den för köparen bindande beställningen bekräftas. För Ydre-Grinden bindande avtal uppkommer endast efter Ydre-grindens skriftliga bekräftelse av beställning och således inte enbart genom att viss tid förflutit sedan beställningsdatum. Ydre-grindens bekräftelse av beställning kan ske per e-post till köparens ovan angivna e-postadress eller annan elektronisk kontakt (t ex ”mms”).
RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR m m

4 Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska specifikationer och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial, hemsidor och prislistor är ungefärliga och lämnas utan förbindelse.
5 Säljaren har rätt att utföra sådana ändringar i varan som säljaren kan anse nödvändiga eller lämpliga.
PRIS

6 Alla angivna priser avser oförpackat gods. Till angivet pris kommer, förutom lagstadgad mervärdesskatt, kostnad för frakt och emballage.

7 Förändringar i valuta-kurser, tullar, varuskatter, acciser eller andra indirekta skatter, frakter, försäkringspremier, avgifter eller i råvarupriser, som medför ökade kostnader för Ydre-Grinden och som inte var kända för Ydre-Grinden, eller inte kunde beaktas av Ydre-Grinden när beställningen bekräftades, ger Ydre-Grinden rätt att justera pris och kostnader i motsvarande mån. Om köparen flyttar fram avtalad leveransdag får avtalade priser justeras till det pris som gäller vid leveransdagen.

BETALNING

8 Har annan betalningsplan inte överenskommit i avtalet ska köparen erlägga betalning mot faktura inom 30 dagar från på fakturan angiven dag.

9 Vid betalning efter förfallodagen skall köparen erlägga dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från avtalad förfallodag till dess betalning sker och förseningsavgift enligt 4a § lag om ersättning för inkassokostnader mm.

10 Ydre-Grinden får som villkor för leverans eller montage, begära förskottsbetalning eller att köparen ställer annan godtagbar säkerhet för köparens fullgörande av sina åtagande enligt avtalet. Försämras överlämnad säkerhet innan full betalning erlagts, så att den inte längre har avsett värde, skall köparen utan dröjsmål överlämna sådan fyllnadssäkerhet som Ydre-Grinden kan godta. Överlämnas inte begärd säkerhet respektive begärd fyllnadssäkerhet äger Ydre-Grinden rätt att annullera avtalet. Annulleras avtalet på grund av att köparen underlåter att ställa avtalsenlig säkerhet skall köparen ersätta Ydre-Grinden för dittills nedlagda kostnader samt för den handelsvinst Ydre-Grinden skulle ha erhållit om köpet fullföljts. Ersättning för förlorad handelsvinst ska i sådant fall minst uppgå till ett belopp motsvarande 15 % av ordervärdet exklusive mervärdesskatt.

LEVERANSTID

11 Om inte annat överenskommits skall angiven leveranstid anses löpa från den dag säljaren godkänt ordern. Har köparen anmält förhinder att ta emot varan, är leveransdag den dag säljaren anmält att varan är klar för avsändande. Om köparen genom tillägg till eller ändring i beställning eller på annat sätt ändrat förutsättningarna för avtalad leveranstid eller om omständighet som avses i punkt 29 Lantbruk 16, äger säljaren förlänga leveranstiden i den utsträckning som med hänsyn till omständigheterna är skälig.

12 Om köparen annullerar/avbeställer beställt gods har Ydre-Grinden rätt till ersättning för dittills nedlagda kostnader och till ersättning för den handelsvinst Ydre-Grinden skulle ha erhållit om köpet fullföljts. Ersättning för förlorad handelsvinst ska i sådant fall minst uppgå till ett belopp motsvarande 15 % av ordervärdet exklusive mervärdesskatt.

13 Köparen är berättigad till skadestånd vid försenad leverans, endast om särskild skriftlig överenskommelse härom träffats. Köparen är berättigad att häva avtalet om leveransen på grund av omständighet hänförlig till Ydre-Grinden försenats i mer än sex månader. Hävning skall ske genom skriftligt meddelande.

GARANTI

14 Om inte annan garantitid anges nedan eller i specifikation för respektive vara, lämnar Ydre-Grinden 12 månaders garanti från inköpsdatum för fabrikations- och materialfel.

15 För förbrukningsvaror lämnas ingen garanti.

16 Säljarens ansvar under garantin avser endast sådana fel eller brister som köparen upptäckt eller bort upptäcka inom ett år från att godset levererats. Levereras godset senare än vad som avtalats och är detta beroende på omständighet hänförlig till köparen räknas garantitiden från den dag säljaren förklarat sig beredd att leverera godset.

17 Beträffande delar som utbytts i enlighet med säljarens ettåriga garantiåtagande löper en ny garantitid på ett år för utbytesdelen, dock längst i två år från ursprunglig leveransdag.

18 Säljaren är inte i något fall skyldig att ersätta köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst, skada på djur, andra följdskador eller annan indirekt skada.

REKLAMATION

19 Köparen är skyldig att omgående, eller i vart fall inom åtta (8) dagar från det att fel eller brist i utrustningen upptäckts eller borde ha upptäckts, reklamera till Ydre-Grinden. Omedelbart efter leverans av godset åligger det köparen att noggrant kontrollera det mottagna godset.

20 En reklamation skall vara skriftlig och innehålla en specificerad redogörelse för de fel eller brister som enligt köparens uppfattning vidlåter godset och när felen eller bristerna uppstod. Reklamation får ske via e-post till info@ydre-grinden.se om e-postmeddelandet avsänts på ändamålsenligt vis med begäran om mottagningsbekräftelse.

21 Reklamerar inte köparen i enlighet med vad som anges ovan är rätten att göra felet eller bristen gällande förlorad.

MOTTAGNING/MONTAGE

22 Köparen svarar för snöröjning av och kring arbetsplatsen, tillhandahålla farbar väg till och omkring arbetsplatsen och mottaga, lossa och skyddstäcka det av säljaren levererade godset.

23 Montagearbete utförs under säljarens normala arbetstid.

24 Allt gjutarbete, el- och VVS-arbete som är nödvändigt för anslutning och drift av levererat gods ligger utanför säljarens åtaganden om ej annat skriftligen överenskommits.

TVIST

25 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal får inte hänskjutas till allmän domstol utan ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandet ska genomföras på svenska språket samt ska dess säte vara Linköping. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

26 Oaktat vad som stadgas ovan skall säljaren ha rätt att ansöka om åtgärd hos kronofogdemyndigheten eller vid allmän domstol avseende krav på betalning av ostridigt förfallna belopp.

Nyhetsbrev

Prenummerera på vårt nyhetsbrev och få intressanta nyheter direkt i din inkorg.